Algemene voorwaarden:

Algemeen

  1. Lucinda Althea zal de therapievormen naar haar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen gesteld door de CAT-beroepsvereniging naar behoren uitvoeren.

2. Lucinda Althea gaat ervan uit dat de cliënt(e) zorgdraagt voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling. Belangrijk voor vrouwen: vertel altijd als je (vermoedt) zwanger te zijn. Dit kan van belang zijn bij de behandeling.

3. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient cliënt(e) dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de therapeut kan oordelen of de cliënt(e) behandeld kan worden.

 

Behandelingen overeenkomst

  1. De therapie wordt aangegaan voor een periode welke tussen Lucinda Althea en haar cliënt(e) samen wordt overeengekomen.

2. De duur van de behandeling is vooraf niet te bepalen, hooguit kan er een prognose gesteld worden. Aan deze prognose kan men zich niet aan vasthouden er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor de tijdsduur langer kan zijn.

3. Indien blijkt dat tijdens de behandeling het noodzakelijk is wijzigingen of aanvullingen nodig zijn voor het bevorderen van de gezondheid van de cliënt(e) zal dit tijdig in overleg worden besproken met de cliënt(e).

 

Klachten

  1. Ontevredenheid over de behandeling dient in eerste instantie besproken te worden met de therapeute (Lucinda) zelf.

2. Indien in dat gesprek de ontevredenheid niet afdoende weggenomen wordt naar mening van de cliënt(e), dan kan de cliënt(e) een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging CAT.

 

Betalingen en tarieven

  1. De kosten voor de behandelingen worden bij voorkeur direct per App of betaalverzoek overgemaakt. Echter kan de cliënt(e) ook contant of achteraf per bank de betaling te voldoen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Lucinda Althea aangegeven wijze.

3. Na het verstrijken van de 14 dagen is cliënt(e) in verzuim. Na 8 weken zal er een herinneringsfactuur gestuurd worden. Blijft de cliënt(e) in gebreke dan is de cliënt(e) naast het verschuldigde bedrag ook nog een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De behandeling kan dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is. Blijft de cliënt(e) in verzuim, dan heeft Lucinda Althea het recht incassomaatregelen te nemen (met alle incasso gemoeide kosten met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt(e).

4. Mocht de cliënt(e) financiële problemen hebben en niet binnen de genoemde termijn de factuur te kunnen betalen verzoekt Lucinda Althea dit tijdig te melden. Zodat erin overleg samen gekeken kan worden naar een oplossing. Lucinda Althea verwacht hierover alle openheid en eerlijkheid die noodzakelijk zijn om samen tot een oplossing te komen.

5. Het tarief van de intake en de behandeling zal door Lucinda Althea jaarlijks opnieuw worden vastgesteld en dit zal zij vooraf kenbaar maken.

 

Annuleren behandeling

  1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd anders wordt de geplande afspraak in rekening gebracht.

2. Voor het verzetten van een geplande afspraak dient dit eveneens 24 uur van tevoren te worden gemeld. Indien dit niet tijdig gebeurd wordt eveneens deze afspraak in rekening gebracht.

3. In geval van overmacht houdt Lucinda Althea zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en te verplaatsen naar een ander tijdstip.

 

Aansprakelijkheid

  1. Lucinda Althea is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lucinda Althea is uitgegaan van door de cliënt(e) versterkte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

 

Producten en bestellingen

  1. De producten die Lucinda Althea aanbiedt via haar website zijn alleen via de website bestellen. Indien cliënt(e) op consult is kan cliënt(e) indien op voorraad gelijk de gewenste product(en) kopen.

2. Bestellingen worden indien op voorraad normaliter binnen 3 werkdagen verzonden mits het volledige bedrag is voldaan. Indien een product niet voorradig is neemt Lucinda Althea contact op met de koper.

3. De Betalingen van de bestellingen worden op dit moment uitsluitend via een betaalverzoek gedaan. Indien de koper geen gebruik maak van een betalingsapp biedt Lucinda Althea als alternatief het aan om zelf handmatig het verschuldigde bedrag over te schrijven naar de door haar aangegeven bankrekeningnummer.

4. Alle producten die op de website verkocht worden zijn door Lucinda Althea zijn zelf samengesteld.

5. De producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd indien zij ongeopend zijn, binnen 14 dagen. De kosten van het retourneren zijn voor de koper. Bij volledig retourneren van de bestelling dient de koper er rekening mee te houden dat hij/zij geen verzendkosten terug kan vorderen. Lucinda Althea verzoekt de koper voordat hij/zij de bestelling terug stuurt eerst contact met haar op te nemen.

6. Bestellingen kunnen opgehaald worden op een overeengekomen datum en tijdstijd door Lucinda Althea en de koper.

7. Bestellingen kunnen naar een ander adres worden verzonden dit dient de koper bij de bestelling aan te geven.

8. Op verzoek kunnen bestellingen naar het buitenland worden verzonden in overleg met Lucinda Althea.

9. Lucinda Althea biedt de mogelijkheid aan om eventueel producten als cadeau te verpakken. Dit dient men aan te geven bij de bestelling.

 

Cadeaubon

  1. De koopprijs van een cadeaubon stemt overeen met de bonwaarde zoals vermeld op de betreffende cadeaubon.

2. De geldigheidsduur van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon, elk cadeaubon is een jaar geldig, deze kan niet verlengd worden, en zal zijn geldigheid op de genoemde datum verliezen.

3. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld, of een behandeling. De cadeaubon is alleen inwisselbaar voor producten die Lucinda Althea aanbiedt op haar website.

4. De cadeaubon is alleen te gebruiken bij Lucinda Althea.

 

Huisregels

  1. De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt(e) aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijvoorbeeld een stagiair) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt(e) vragen.

2. De therapeut verwijst zo nodig naar de huisarts of naar collega-therapeut.

3. Alle behandelingen die Lucinda Althea uitvoert is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging ervan.

4. De therapeut en cliënt(e) dienen zich volgens algemene (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. Seksueel getinte uitlatingen worden eveneens niet op prijs gesteld en betekenen direct einde behandeling. De therapeut heeft het recht om de cliënt(e) toegang tot het pand te ontzeggen.

5. In geval van calamiteiten dient de cliënt(e) de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

6. Roken wordt niet toegestaan in het pand.